Процентна політика комерційного банку - реферат

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

Курсова бота

на тему:

Процентна політика комерційного банку

Виконав: студент денної

форми навчання

4 курсу 2 групи ФБС Рибенко О. В.

Науковий керівник:

к.е.н., доцент Сушко Н. М.

Київ · 2001
План

Вступ…………………………………………………………………………..…3

1. Теоретико-методологічні підходи дослідження процентної політики комерційного банку………………………………………………………….6

1.1 Сущность та види процентної Процентна політика комерційного банку - реферат політики, вплив зовнішніх факторів……....6

1.2 Управління процентною політикою…………………………………...14

2. Аналіз процентної політики комерційного банку “Аваль”………………24

2.1 Аналіз динаміки та структури процентних доходів та процентних витрат…………………………………………………………………….24

2.2 Розрахунок окремих показників діяльності банку……………………28

3. Вдосконалення процентної політики комерційного банку………………34

3.1 Загальні положення……………………………………………………..34

3.2 Застосування ГЕП – менеджменту……………………………………..36

3.3 Способ кумулятивного ГЕПу……………………………………………38

Висновки………………………………………………………………………..41

Перечень використаної літератури………………………………………………44

Додатки

Вступ

В даній курсовій боті ми будемо Процентна політика комерційного банку - реферат вивчати питання процентної політики комерційного банку, намагатимемось якнайглибше проникнути в сутність цього питання, провести якомога більш охоплюючий аналіз діяльності комерційного банку з точки зору ефективності процентної політики, що проводиться даним банком.

На нашу думку, розробка даної теми є надзвичайно актуальним питанням, оскільки в останній час, зважаючи на певні кроки у Процентна політика комерційного банку - реферат напрямку стабілізації економіки вцілому та зокрема багатьох параметрів, що безпосередньо стосуються банківської справи, з’явилось дуже широке поле для застосування банківського менеджменту – у надзвичайно широкому розумінні цього слова. Одним з найважливіших нюансів управління банківською діяльністю якраз і являється процентна політика. Справа в тому, що деяка впевненість у рівні Процентна політика комерційного банку - реферат денежного курсу, темпах інфляції та облікової ставки НБУ дає можливість банківським керівникам застосовувати вироблені роками в зарубіжних країнах основні підходи до формування процентної політики, що в першу чергу орієнтується на співвідношення попиту та пропозиції на ринку кредитних ресурсів; враховує в певній мірі ризик зміни процентних ставок; величезна увага приділяється співвідношенню Процентна політика комерційного банку - реферат залучених та наданих ресурсів по строчкам та відсотковим ставкам. Таким чином банки можуть прагнути отримати не стільки спекулятивний короткостроковий прибуток, скільки сформувати вагому базу (точку відштовхування) для подальшої діяльності, що забезпечить успіх та процвітання банківської установи у довгостроковому періоді.

Вивчення наукової літератури, на жалко не дає чіткої відповіді на ряд Процентна політика комерційного банку - реферат питань, що свідчить про нерозробленість у літературі даної теми, що дає ще один плюс нашій боті з точки зору її актуальності. З іншого боку, це свідчить про неоднозначність розуміння вченими даного питання, про те, що не існує єдиної думки, єдиного підходу до вивчення даного питання. Ми будемо Процентна політика комерційного банку - реферат надалі в нашій курсовій боті намагатись об’єднати різні думки, вивчити якомога більше точок зору з цього питання та почерпнути у кожній з их якомога більше важливих моментів, що сформує наше подальше уявлення з приводу даного питання – процентної політики комерційного банку.

Перед тим, як розпочати вивчення даного питання Процентна політика комерційного банку - реферат ми вважаємо за доцільне визначитись з предметом дослідження, його об’єктами та суб’єктами. Отже, предметом дослідження ми вважаємо процентну політику в комплексі цього поняття, тобто охоплюючи всі сфери її існування: включаючи відношення до інших банківських сфер, узгодженість з загальним розвитком економіки держави; хронологію застосування від виникнення взагалі такового питання і Процентна політика комерційного банку - реферат до безпосереднього впровадження в определенному банку.

Об’єктом вивчення цієї курсової роботи ми можемо вважати безпосередньо поняття процентна політика, вивчаючи її в застосуванні у банківській сфері на прикладі активних та пасивних операцій комерційного банку та узгодженості між ними.

Суб’єктами є комерційні банки України, зокрема комерційний банк “Аваль” на базі Процентна політика комерційного банку - реферат даних якого ми будемо робити свої подальші розрахунки. Оскільки до процентної політики має відношення чи не кожен відділ банку, то виділяти окремий підрозділ нам би не хотілося, лише відмітимо, що все ж основна увага буде придіелена комітету управління активами і пасивами (КУАП), який має безпосереднє відношення до визначення Процентна політика комерційного банку - реферат стратегічних напрямків процентної політики.

І наостанок у вступі нам би хотілось дещо описати структуру курсової роботи. То ж основна частина роботи складається з трьох розділів.

Перший присвячений теоретичному вивченню процентної політики, зокрема визначанню суті та видів (можливих сфер застосування) процентної політики та її місце розташуванню на макро- та мікроекономічному рівнях Процентна політика комерційного банку - реферат, тобто впливу держави у формі її виконавчих та законодавчих органів та безпосередньому управлінню процентною політикою у банку, зважаючи на нормативні акти та непрямий вплив з боку державних органів; а також питанню управління процентною політикою – де ми безпосередньо розглянемо функції комітету з управління активами та пасивами, а також основні принципи Процентна політика комерційного банку - реферат та підходи до формування процентної політики комерційного банку.

Другий розділ буде включати безпосередній аналіз процентної політики банку “Аваль” на основі даних щорічної звітності банку у тому її моменті, що стосується операцій по яким встановлюються відсоткові ставки, а отже виникають процентні ризики (зокрема депозитні та кредитні операції, з Процентна політика комерційного банку - реферат цінними паперами та ін.). Буде зроблено загальний, факторний аналіз та аналіз ризикованості процентних ставок, використовуючи підходи геп-менеджменту.

На основі отриманих даних, ми намагатимемось в третьому розділі розробити шляхи підвищення ефективності, шляхом вдосконалення методологій розробки та підходів до формування процентної політики, можливих шляхів впровадження вже існуючих принципів.

Нарешті, вкінці Процентна політика комерційного банку - реферат ми підведемо підсумки проведеної роботи, написавши висновки. Вони опишуть основні моменти нашої роботи, підкреслюючи найважливіші аспекти, які будуть розглянуті у даній курсовій боті, викажуть нашу думку з приводу досліджуваного питання, на основі отриманих знань.

Для написання курсової роботи дуже обширно буде використовуватись мережа Internet (не забуваючи про стандартні джерела), оскільки це Процентна політика комерційного банку - реферат дасть нам змогу доступу не лише вітчизняних, а й закордонних ресурсів, зокрема російських та забезпечить якомога ширше оброблення інформації.

1. Теоретико-методологічні підходи дослідження процентної політики комерційного банку

1.1 Сущность та види процентної політики, вплив зовнішніх факторів

Нашим першим кроком на шляху вивчення такої глибокої та всеохоплюючої теми як процентна Процентна політика комерційного банку - реферат політика буде спроба дослідити розробку даного питання літературою вітчизняних та російських видавництв. На жалко, джерел цілком присвячених даному питанню нам виявити не вдалось, що пов’язано з рядом факторів, зокрема з тим, що це питання з’явилось на нашому “небосхилі” зовсім не так давно і в теперішній час багато Процентна політика комерційного банку - реферат вчених займаються його дослідженням, тому основою нашої роботи стали монографії та окремі підрозділи з наукових творів, щодо банківської діяльності.

Питання процентної політики є одним з найактуальніших у теперішній час, оскільки, зважаючи на останні події, що спричинили деяку стабілізацію денежного курсу та облікової ставки НБУ, тепер банки повинні обширно застосовувати Процентна політика комерційного банку - реферат всі свої навички, знання та інтуїцію, щоб розробити найоптимальнішу процентну політику. Процентна політика (як депозитна, кредитна, валютна та ін.) є однією з найважливіших складових банківської політики. Вивчення динаміки руху процентних ставок показує, що процентна політика виступає одним з визначників і в той же час непростих механізмів в регулюванні Процентна політика комерційного банку - реферат ощадної та інвестиційної політики банку.

Процентна політика на макроекономічному рівні уявляє собою сукупність заходів в області процента, що ориентировані на забезпечення рентабельності банківської системи та забезпечення оптимальних темпів розвитку економіки. Проведення політики на макроекономічному рівні, як правило, здійснює центральний банк країни. Процентна політика НБУ визначається цілями і задачками грошово-кредитної політики держави Процентна політика комерційного банку - реферат, а та в свою чергу – процесами, що відбуваються в економіці, і тими задачками, що ставляться на певних етапах її розвитку.

Цілі ж процентної політики на мікроекономічному рівні важко визначити совершенно точно. Здавалось би, найбільш простим визначенням було б таке, що процентна політика определенного комерційного банку служить Процентна політика комерційного банку - реферат для забезпечення оченьї в існуючих умовах рентабельності банку, тобто вона виновата бути ориентирована на максимізацію операційних доходів та мінімізацію операційних витрат. Однак, разумеется, що банк зобов’язаний піклуватись про досягнення рентабельності не тільки в короткостроковому, але в довгостроковому нюансі. Розуміючи це, найбільше далекоглядні банки прагнуть не до всемірного "витискання" прибутків Процентна політика комерційного банку - реферат, а до створення і розширення кола постійної клієнтури, надаючи допомогу у зміцненні економічного становища клієнтів, розвитку їхньої ділової активності. Більш того, по різних причинах не всі комерційні банки розглядають максимізацію рентабельності в якості єдиної цілі організації своєї діяльності. Тому процентну політику, що проводиться на рівні комерційного банку, у загальному вигляді Процентна політика комерційного банку - реферат можна визначити як стратегію і стратегию банку в області регулювання процентних ставок, спрямованих на забезпечення ліквідності, рентабельності і розвиток операцій банку.

У нашій країні в недавньому її минулому ролі процента по вкладних операціях приділялося другорядне значення. Монопольне становище Ощадбанку у відношенні залучення заощаджень населення, а також нерозвинута система видів Процентна політика комерційного банку - реферат вкладів не сприяли удосконалюванню процентної політики. У таких умовах процент нередко виконував страховую функцію, а стимулююча роль процента була вкрай низька. У итогі процент не стимулював населення до тривалого зберігання коштів в організованих формах, не брав до уваги інфляційного стану грошового обігу і соціальної структури населення. У процентній політиці Процентна політика комерційного банку - реферат була відсутня науково обгрунтована диференціація разумов залучення коштів у депозити.

Формування ринкових відносин в Україні, перетворення в зв'язку з цим банківської системи, докорінно змінило нрав проведення процентної політики. Пряме директивне встановлення процентних ставок "згори", що існувало протягом більш ніж шестидесяти років, було замінено економічними способами їхнього Процентна політика комерційного банку - реферат визначення на базі встановлюваної НБУ офіційної обліковоїої ставки. По суті, відбулося відродження банківської процентної політики, що проводиться самим банком. Демонополізація банківської системи і децентралізація сприяли розвитку банківської конкуренції і створенню фінансових ринків, зокрема, ринку депозитів і ринку ссудних капіталів. Банки стали самостійно визначати рівень процентних ставок, з огляду на Процентна політика комерційного банку - реферат вплив цілого ряду чинників: співвідношення попиту і пропозиції на фінансових ринках, державне регулювання рівня процентних ставок, темпи інфляції, загальний рівень рентабельності господарства, конкуренцію в банківській сфері, прибутковість банку, термін і розмір наданих ( залучених) коштів, ступінь ризику даної операції, платоспроможність клієнта, його нрав, вид позички, тип банку, його розмір та інші Процентна політика комерційного банку - реферат.

В умовах ринку вирішальними чинниками є: співвідношення попиту і пропозиції на ринку банківських послуг, а також державне регулювання рівня процентних ставок. При цьому, якщо раніш державне регулювання носило прямий нрав, то сразу застосовуються переважно непрямі методи впливу: зміна офіційної облікової процентної ставки; зміна економічних нормативів діяльності комерційних банків Процентна політика комерційного банку - реферат, установлюваних центральним банком, включаючи норми обов'язкових резервів; проведення операцій на відкритому ринку з валютою та цінними паперами.

У останні роки НБУ проводить облікову політику з метою придушити інфляцію шляхом зміни рівня офіційної облікової процентної ставки. Взагалі, підвищуючи рівень облікової ставки, НБУ проводить політику кредитної рестрикції, спонукаючи кредитні установи скоротити кредитну активність Процентна політика комерційного банку - реферат. Це веде до скорочення кредитних операцій і в итогі - до підвищення процентних ставок. Якщо НБУ знижує облікову ставку, то він тим самим заохочує кредитну експансію. Наочним прикладом подібної практики служить проведення НБУ політики кредитної рестрикції в 1992-1993 ( облікова ставка різко зростала), а в 1994 р. у зв'язку з економічною Процентна політика комерційного банку - реферат ситуацією у країні, НБУ почав поступово проводити політику кредитної експансії, і знизив облікову ставку з 210% (січень 1994 р.) до 42% річних (10.02.97). Оцінюючи позитивно сам факт зниження ставки рефінансування, слід водночас підкреслити, що темпи зниження і рівень облікової ставки НБУ не мали адекватного економічного обгрунтування. Підтвердженням цього факту служить постійно виникаючий розрив Процентна політика комерційного банку - реферат між офіційною ставкою і ситуацією , що реально виникає, на ринку МБК. Найбільш показові дані за 1995 р., если в другому півріччі ставка НБУ майже в 2 рази перевищувала рівень ринкової ставки по МБК і, відповідно, по позичках населенню.

Аналіз фактичних даних показав, що в цей період рестрикційна політика НБУ Процентна політика комерційного банку - реферат була полностью відірвана від реалій ринку і банки удобно не враховували її при розробці і проведенні власної процентної політики. У итогі в 1996 р. НБУ був змушений різко знизити рівень облікової ставки з 160% до 48%, перейшовши до проведення політики кредитної експансії.

Одночасно зі зниженням облікової ставки комерційні банки знижують ставки по депозитах і позичкам Процентна політика комерційного банку - реферат. Так, у свирепому 1997 р. НБУ знизив рівень ставки рефінансування, а 1.03.97 Ощадбанк України оголосив про зниження рівня процентних ставок по депозитах (у гривнях та валюті) приблизно в 1,6 разу.

Політика Національного банку України по маневруванню офіційною процентною ставкою знаходиться в руслі загальноєвропейської тенденції по зниженню рівня обліковихих ставок, але Процентна політика комерційного банку - реферат сам рівень процентних ставок в Україні ( внаслідок інфляції) і за кордоном не підлягає порівнянню. Наприклад, у грудні 1995 р. Бундесбанк Німеччини втретє за рік знизив короткострокові процентні ставки в спробі оживити економіку. Ця міра викликала хвилю скоординованих знижень ставок центральними банками інших європейських держав. Облікова і ломбардна ставки в Німеччині Процентна політика комерційного банку - реферат були знижені до 3 і 5 процентів відповідно і досягли рекордно низького рівня з 1988 р. На слідуючий денек після зниження базових ставок процента у Великобританії було проведено скоординоване зниження процентних ставок у Швейцарії (із 2 до 1,5%), Бельгії (із 3,5 до 3%), Нідерландах (із 3,25 до 2 ,75%), Австрії (із 3,5 до 3%), Данії (із 4,75 до 4,25%) і Ірландії (із 7 до 6,5%). Аналогічна Процентна політика комерційного банку - реферат ситуація укладається й в інших країнах. Наприклад, у Японії центральний банк країни знизив обліковуу ставка у вересні 1995 р. на одну вторую пт, довівши її до рекордно низького рівня в 0,5%. На думку фахівців, це послабило напругу у фінансовій сфері, що страждає від тягаря безнадійних боргів, але в той Процентна політика комерційного банку - реферат же час зажадає від уряду значного скорочення державних витрат і держрегулювання.

НБУ интенсивно використовує такий важливий важіль грошово-кредитного регулювання як зміна норм обов'язкових резервів. Разумеется, що норми резервних вимог центральних банків мають не скільки прямий, скільки непрямий вплив на процентну політику комерційних банків, тому що банки формують свої Процентна політика комерційного банку - реферат депозитні і кредитні портфелі (приймаючи в увагу процентну політику по депозитних і інвестиційних операціях) з урахуванням норм відрахувань, установлених НБУ. В даний час у комерційних банків стосовно НБУ виникають обгрунтовані претензії в частині визначення норм обов'язкових резервів і наступного використання притягнутих коштів на рахунки резервування в НБУ Процентна політика комерційного банку - реферат. Справа в тому, що в нашій країні норми обов'язкових резервів диференційовані лише в залежності від термінів зберігання коштів у депозитах. У світовій банківській практиці також обширно використовується диференційований підхід при визначенні норм обов'язкових резервів. Наприклад, у Німеччині Бундесбанк застосовує таку систему резервування: по поточних зобов'язаннях - не більше 30%, по Процентна політика комерційного банку - реферат строковим депозитам - не більше 20%, по ощадних вкладах - не більше 10%. У даних межах Бундесбанк має можливість варіювати норми в залежності від цілей регулювання. Поряд із цим у багатьох країнах застосовується також диференціація норм обов'язкових резервів у залежності від розміру внеску, що може бути використано й у вітчизняній практиці. Наприклад, у Процентна політика комерційного банку - реферат 1987 р. Бундесбанк використовував для резидентів такі прогресивні ставки процента по депозитах до запитання в залежності від розміру внеску: до 10 млн. марок - 6,6%, від 10 до 100 млн. марок -9,9%, і понад 100 млн. марки - 12,1%. По строковим і ощадним депозитам процентні ставки встановлювалися незалежно від обсягу - 4,95% і 4,15% відповідно.

З іншого боку, в українських банків Процентна політика комерційного банку - реферат виникають обгрунтовані претензії до Національного банку України з приводу витрат коштів, залучених на рахунки обов'язкових резервів. Відповідно до чинного законодавства, НБУ використовує ці кошти з метою підтримки стабільності банківської системи. Водночас, жодне гучне банкрутство значних комерційних банків країни не супроводжувалося підтримкою з боку НБУ у виді Процентна політика комерційного банку - реферат видачі коштів із вищезгаданого фонду. Нам здається важливим юридично визначити основи витрачання коштів із фонду резервування, що зніме напруженість у відношеннях центрального і комерційних банків і позволить більш обгрунтовано, аргуметувано підходити до оцінки складної ситуації, що склалася, по підтримці стабільності кожного окремого комерційного банку і банківської системи в цілому Процентна політика комерційного банку - реферат. То ж, як бачимо Національний банк України впливає на процентну політику комерційних банків по кредитним та депозитним операціям шляхом непрямих засобів керування. Та кредитні й депозитні операції не є єдиними об’єктами управління процентної політики комерційних банків.

Так важливу роль процентна політика відіграє й в операціях з цінними паперами. Операції Процентна політика комерційного банку - реферат НБУ на відкритому ринку - також один із важливих способів грошово-кредитного регулювання, що визначає процентну політику банку. Проводячи кредитну експансію ( при купівлі цінних паперів або валюти), НБУ зараховує відповідні суми комерційним банкам, збільшуючи тим самим залишки коштів на їхніх рахунках і, таким чином, сприяє підвищенню кредитної активності банків, що Процентна політика комерційного банку - реферат в остаточному підсумку призводить до зниження рівня процентних ставок. Проводячи політику кредитної рестрикції ( при продажу цінних паперів або валюти), він списує кошти з цих рахунків, стримуючи кредитну активність. Банки в цьому випадку проводять політику "дорогих грошей", підвищуючи процентні ставки. Проте даний способ все в більшій мірі отримує риси Процентна політика комерційного банку - реферат адміністративного державного встановлення (а не регулювання на ринку) рівня денежного курсу або прибутковості цінних паперів в умовах дії денежного коридора і фактичної монополії держави на фондовому ринку. Інтервенції НБУ на ринку повинні бути способом непрямого впливу на ціновий рівень на ринку, але аж ніяк не директивного встановлення денежного курсу Процентна політика комерційного банку - реферат або прибутковості цінних паперів. Співвідношення попиту і пропозиції на ринку банківських послуг повинно впливати на процентні ставки так само, як і на ціни продуктів (якщо пропозиція перевищує попит - ставки знижуються, якщо попит перевищує пропозицію - ростуть). Практика свідчить, що попит на міжбанківські кредити в Україні в 1992 р. у 50 разів перевищував його Процентна політика комерційного банку - реферат пропозицію. Це пояснювалося скороченням надходжень коштів у банки, тому що нестабільна політична й економічна ситуації в країні, інфляція спонукали підприємства і населення шукати більш вигідні форми розміщення своїх коштів, наприклад, вкладаючи їх у рухоме і нерухоме майно , валюту, а також в акції й інші цінні папери. Ці та інші чинники Процентна політика комерційного банку - реферат вплинули на різке зростання банківських процентних ставок на початку 1990-х. У останні роки ситуація почала змінюватися в напрямку вирівнювання попиту і пропозиції на кредитному ринку, що позначилося на рівні процентних ставок. Вони почали плавне зниження.

Між терміном надання (залучення) ресурсів і рівнем процентних ставок, а також між розміром Процентна політика комерційного банку - реферат надання (залучення) ресурсів банком існує пряма залежність: чим більше термін (розмір) ресурсів (як по активним, так і по пасивних операціях), тим вище встановлювана процентна ставка. Проте така залежність чітко просліджується лише по пасивних операціях. Це объяснюється тим, що банки, намагаючись залучити клієнтів, створюють для их вигідні умови вкладення коштів Процентна політика комерційного банку - реферат. По активним же операціям розмір позички, як правило, не відбивається на рівні процентної ставки, але сума коштів, виплачуваних банком по встановленій ставці буде рости зі збільшенням розміру коштів, наданих у позичку. Що ж стосується терміна позички, то в умовах інфляції клієнти віддають перевагу користуватися короткостроковими позичками і рівень процентних Процентна політика комерційного банку - реферат ставок по ним значно перевищує рівень ставок по довгострокових позичках. Це объяснюється в першу чергу причинами загального нраву: соціально-економічною і політичною нестабільністю, інфляційними процесами, що орієнтує клієнтів на інвестиції в торгівлю, посередницьку діяльність і інші проекти і сфери діяльності, що гарантують швидкий оборот капіталу і високі норми Процентна політика комерційного банку - реферат прибутку.

Ступінь надійності клієнта, його платоспроможність також відбиваються на розмірі процентних ставок по позичках, проте залежність при цьому існує обернена: чим менша надійність клієнта, тим вище процентна ставка. По пасивних операціях також здійснюється диференціація процентних ставок у тому числі і по групах вкладників із метою підвищення соціально-економічної захищеності Процентна політика комерційного банку - реферат малозабезпечених прошарків населення.

На рівні процентних ставок відбивається ступінь ризику (чим вона вище, тим вище встановлювана процентна ставка). Вид наданої позички (забезпечена або незабезпечена, довгострокова або короткострокова і т.д. .); тип і розмір банку, його місце розташування й інші чинники також впливають на рівень процентної ставки банку.

Таким чином Процентна політика комерційного банку - реферат, слід зазначити, що в банківській практиці розрізняють загальні і приватні чинники, що впливають на вибір визначеної процентної ставки і її рівень. загальні чинники визначають рівні для всіх банків умови, носять об'єктивний нрав і не залежать від діяльності определенного банку. загальні чинники в свою чергу можна підрозділити на загальноекономічні, дія Процентна політика комерційного банку - реферат яких обумовлена економічною ситуацією в країні, процесами, що відбуваються в різноманітних її сферах, і чинники, обумовлені безпосередньо станом фінансово-кредитного сектора економіки. Приватні чинники визначаються умовами функціонування определенного банку і впливають на його рівень ставки банківського процента: вид і розмір банку, його місце розташування, склад клієнтів і інші обставини, що Процентна політика комерційного банку - реферат мають дійсно індивідуальну природу. Крім того, на рівень процентних ставок на національному ринку можуть впливати історично сформовані навички і традиції в цій країні, оцінка банками і їхніми клієнтами перспектив розвитку й інші.

При розгляді питання встановлення процентних ставок по депозитах населенню варто враховувати, що він є лише Процентна політика комерційного банку - реферат частиною глобальної проблеми формування процентної політики банку, оскільки заощадження населення - це частина залучених кредитних ресурсів, а отже, будь-яка зміна процентних ставок по депозитах призведе до зміни вартості кредиту.

З огляду на вплив вищезгаданих чинників, банк самостійно визначає рівень процентних ставок із тим, щоб він забезпечував рентабельність його роботи і Процентна політика комерційного банку - реферат конкурентноздатність на ринку банківських операцій і послуг.

Під впливом вищезгаданих чинників формувалася процентна політика українських банків останніх років. Процес підвищення рівня процентних ставок ( що особливо посилився після скасування їхньої верхньої межі на початку 1990-х) був обумовлений у головному негативними причинами в економіці (прогресуюча інфляція, економічна криза, падіння виробництва, зниження Процентна політика комерційного банку - реферат купівельної спроможності грошової одиниці, неплатежі, перевищення попиту над пропозицією на ринку ссудних капіталів, рестрикційна політика НБУ та ін.). Дещо змінилася ситуація на согоднішній денек. У порівнянні з початком 90-х років процентні ставки дуже знизились, що викликано насамперед діями НБУ у сфері стабілізації грошової одиниці, та, на жалко, не зростанням обсягів виробництва Процентна політика комерційного банку - реферат українських підприємств.

1.2 Управління процентною політикою

У сучасній банківській практиці під управлінням актива­ми і пасивами (УАП) прийнято розуміти інтегрований підхід до управління балансом банку, який розглядається як єдине ціле і спрямовується на досягнення загальної мети підвищення прибутків за прийнятного рівня ризику.

Сутність управління активами і пасивами полягає у формуванні Процентна політика комерційного банку - реферат стратегій та проведенні операцій, які приводять структуру балансу банку у відповідність до обраної політики. За даного підходу банки розглядають свої портфелі активів, зобов'язань та капіталу в нероз­ривній єдності як сукупний портфель, спрямований на досягнення спільної мети. Такий спосіб управління цілком обгрунтований, оскі­льки в реальній дійсності Процентна політика комерційного банку - реферат всі банківські портфелі тісно взаємо­пов'язані і значною мірою впливають один на 1-го.

Управління активами і пасивами банку надає менеджменту мож­ливість управляти ризиком відсоткових ставок та ризиком ліквідно­сті координуванням рішень щодо джерел фінансування та напрямків розміщення коштів. У сучасних умовах нестабільності фінансових ринків та зростання ризикованості діяльності Процентна політика комерційного банку - реферат збалансоване управління активами і пасивами розглядається як найефективніший підхід до управління комерційним банком.

Головною особливістю міжнародних фінансових ринків у 80-ті роки стала мінливість відсоткових ставок, а отже, збільшення відсо­ткового ризику банків. Якщо раніше головним ризиком банків був кредитний, то починаючи з 80-х років ризиком номер один Процентна політика комерційного банку - реферат у банків­ській сфері став ризик зміни відсоткової ставки. Це зумовило розви­ток збалансованого підходу до одночасного управління активами і пасивами, який і переважає нині у світовій банківській практиці.

Сутність збалансованої стратегії управління полягає в тому, що банки розглядають свої портфелі активів і пасивів як єдине ціле, ви­значаючи Процентна політика комерційного банку - реферат роль сукупного ранца в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня ризику. Спільне управління активами і паси­вами дає банку інструментарій для формування нормальної струк­тури балансу та створення захисту від ризиків, спричинених знач­ними коливаннями параметрів фінансових ринків.

Головне завдання менеджменту — координувати рішення щодо активів і пасивів усередині Процентна політика комерційного банку - реферат кожного окремого банку, аби досягти найвищих итогів, очень контролюючи обсяги, структу­ру, доходи та витрати як за активними, так і за пасивними операція­ми банку. Контроль керівництва банку над активами має координу­ватися з контролем над пасивами, оскільки лише в такому разі можна буде досягти внутрішньої єдності й завдяки цьому Процентна політика комерційного банку - реферат максимізувати різницю між доходами та витратами.

Головна ідея збалансованої стратегії полягає в розумінні того, що і доходи і витрати відносяться до обох сторін банківського балансу. При цьому ціна кожної операції чи послуги має перекрити витрати банку з її надання. Зниження витрат банку завдяки управ­лінню пасивами, так само допомагає Процентна політика комерційного банку - реферат досягти цільового рівня прибу­тку, як і надходження від активних операцій. Отже, традиційний по­гляд, згідно з яким увесь подыхалід банку генерують активи — кредити та інвестиції, поступився місцем ідеї одночасного скоординованого управління активами і пасивами.

Перевагою стратегій УАП є максимізація прибутку за умови прийнятного рівня відсоткового ризику, а також Процентна політика комерційного банку - реферат можливість більш зваженого підходу до заморочек управління ліквідністю завдяки точ­ному визначенню потреби в ліквідних засобах. Така стратегія по­требує застосування багатьох складних способів і прийомів та висо­кого рівня кваліфікації банківських менеджерів, що нередко переш­коджає її впровадженню у практику роботи українських банків.

Необхідною умовою ефективного застосування цієї Процентна політика комерційного банку - реферат стратегії з метою одержання наибольшего прибутку є можливість досить то­чно передбачати та прогнозувати зміни напряму, величини та швид­кості руху відсоткових ставок. У країнах з високим рівнем інфляції, нестабільною політичною та економічною ситуацією прогнозувати відсоткові ставки майже неможливо, а через це й використання де­яких способів управління Процентна політика комерційного банку - реферат активами і пасивами 100є проблематичним.

Впровадження методики управління активами і пасивами в бан­ку починається зі створення спеціального комітету при раді дирек­торів, який називається Комітет з управління активами і пасивами (КУАП або АLКО).

Комітети з управління активами та пасивами — це нова органі­заційна форма управління, яка швидко розвивається Процентна політика комерційного банку - реферат. До складу та­кого Комітету входять представники управління фінансовими опе­раціями банку, кредитного та інвестиційного підрозділів, підроз­ділів економічного аналізу та прогнозування, головний бухгалтер, головний економіст, керівники величавых філій. Комітет діє не на постійній основі, а збирається із визначеною періодичністю для ко­ординації процесу управління в усіх сферах діяльності банку. Така практика Процентна політика комерційного банку - реферат дозволяє створити робочий орган, повноважень якого доcтатньо для реалізації покладених на нього функцій.

Основні функції КУАП:

1) визначення рівня та меж допустимого ризику;

2) визначення потреб у ліквідних засобах;

3) оцінювання розмірів та достатності капіталу;

4) прогнозування та аналіз коливань відсоткових ставок;

5) прийняття рішень про хеджування ризиків;

6) оцінювання змін у доходах і Процентна політика комерційного банку - реферат витратах;

7) визначення прийнятної структури та якості кредитного й інвес­тиційного портфелів;

8) калькулювання цін на банківські послуги;

9) додаткові питання з управління активами та пасивами.

Прийняті Комітетом управлінські рішення виконуються праців­никами казначейства банку та інших структурних підрозділів з від­повідних напрямків діяльності.

Управління активами і пасивами, насамперед, зорієнтоване на короткострокову Процентна політика комерційного банку - реферат перспективу і пов'язане зі щоденним управлінням банківським балансом. У цьому нюансі головними показниками ефективності застосування УАП є процентний прибуток, чиста про­центна маржа або прибуток на акцію. Невіддільними складовими процесу стають контроль та управління фінансовими ризиками, пе­редусім ризиком відсоткових ставок та ризиком незбалансованої лі­квідності.

Інструментарій Процентна політика комерційного банку - реферат управління активами та пасивами включає ін­формаційні системи, моделі планування, аналіз і оцінку сценаріїв, системи прогнозування, фінансові обозри та спеціальні звіти. Тому, крім оперативного компонента, процес управління активами і паси­вами містить і плановий компонент, який призначений рухати банк в напрямку досягнення довгострокових цілей. З погляду стратегіч­ного планування довгострокове Процентна політика комерційного банку - реферат управління активами і пасивами оцінюється конкурентноздатним рівнем прибутку на активи (RОА) та прибутку на капітал (R.ОЕ).

Збалансована стратегія управління активами і пасивами реалізу­ється на практиці застосуванням спеціальних підходів структурного балансування та способів управління ризиками. Найпоширеніші се­ред их способ управління розривом (геп-менеджмент), способ серед­ньозваженого Процентна політика комерційного банку - реферат строчку погашення (дюрація) та операції з похідними фінансовими інструментами, які проводяться на строковому ринку з метою хеджування ризиків.

В умовах, если на банківському ринку йде жорстка боротьба за "пасиви", залучення клієнтів, від будь-якого банку, а від того, що розвивається особливо, потрібує максимум винахідливості і розмаїтності в запропонованих послугах.

Водночас, варто Процентна політика комерційного банку - реферат підкреслити, що зростання ставок не може бути безмежним, тому що існує визначена межа - так звана верхня межа ссудного процента. З позицій банка-позичальника її визначають реальні фінансові можливості комерційного банку. З погляду клієнтів-позичальників її визначає середня рентабельність підприємств, екстрена потреба в коштах і рівень прибутків (або Процентна політика комерційного банку - реферат заощадження) індивідуальні клієнти. Позичальник, скориставшись кредитом, повинен не тільки повернути позичку і заплатити проценти по ній, але й одержати прибуток. При цьому норма прибутку підприємства виновата бути не менше загального середнього рівня. Тому процентна ставка, як правило, установлюється з таким наміром, щоб дати позичальнику можливість одержати такий прибуток ( за умови його Процентна політика комерційного банку - реферат ефективної роботи). Якщо ж ставка процента настільки висока, що його виплата поглинає увесь прибуток, то використання кредиту 100є недоцільним для позичальника. Підтвердженням цієї думки служить практика роботи українських банків у 1993-1994 р., если в умовах гіперінфляції спостерігався надмірне зростання ссудного процента. У итогі багато позичальників були змушені відмовитися від Процентна політика комерційного банку - реферат одержання "дорогих" кредитів, що позначилося на стані ринку. Сформувалася стійка тенденція зниження попиту на ринку кредитних ресурсів, що вплинуло на зниження рівня процентних ставок. НБУ почав знижувати облікову ставку. Процентні ставки комерційних банків, що формуються з урахуванням динаміки базисної ставки, також знизилися.

Ефективність роботи комерційного банку багато в Процентна політика комерційного банку - реферат чому залежить

від того, наскільки ефективна його процентна політика.

Процентну політику банку на практиці звичайно розглядають із погляду максимизації його прибутків. Це може бути досягнуто різноманітними методами, у тому числі:

1) шляхом подальшого розвитку й удосконалювання існуючих форм і способів отримування процента, щоб установлювана ставка процента, по-перше, враховувала ситуацію на ринку банківських Процентна політика комерційного банку - реферат послуг, по-друге, найбільш повно відбивали умови договору між банком і клієнтом, і, по-третє, забезпечувала рентабельну боту банку;

2) шляхом збільшення обсягу одержуваних процентних прибутків за рахунок розширення кола виконуваних банком операцій.

В даний час процентні ставки встановлюються російськими банками самостійно і дозволяють покривати інфляційні втрати, проте Процентна політика комерційного банку - реферат офіційно рівень інфляції в процентних ставках враховується лише непрямою уявою ( через ставку рефінансування).

Доцільно розробити методики визначення процентних ставок з урахуванням офіційного рівня інфляції і використовувати при цьому досвід зарубіжних країн, де визначення рівня процентних ставок банків проводиться з урахуванням індексу інфляції. Зокрема, для запобігання утрат від інфляції обширно використовуються плаваючі Процентна політика комерційного банку - реферат процентні ставки, розмір яких не фіксується на увесь термін договору з банком, а варіює в залежності від економічної кон'юнктури , що складається на ринку, темпи інфляції та інше. Другий напрямок підвищення прибутковості роботи банку можна охарактеризувати як екстенсивне, пов'язане зі збільшенням обсягу операцій і послуг Процентна політика комерційного банку - реферат (прибуток по ним може також встановлюватися в процентному відношенні до суми операції), у итогі чого збільшується загальний процентний прибуток банку. Таким чином, розвиток процентної політики, підвищення її ефективності пов'язано з удосконалюванням уже існуючих форм отримання процентів, із збільшенням обсягу виконуваних банками операцій, а також із подальшим розвитком вищезгаданих Процентна політика комерційного банку - реферат способів непрямого державного регулювання діяльності комерційних банків.

Побудова ефективної процентної політики будь-якого банку немислимо без взаємопов’язання оптимізації елементів банківської політики на основі вищезгаданих принципів, котра (політика) виновата передбачати: по-перше, досягнення рационального залучення вільних коштів (у тому числі населення) на рахунки внесками; по-друге, одержання усіма підрозділами банку Процентна політика комерційного банку - реферат прибутку, що забезпечує нормальну комерційну діяльність банку в цілому; по-третє, забезпечення гарантій соціально-економічної захищеності вкладників. Разумеется, що для досягнення поставлених задач необхідний комплекс мір.

З метою удосконалювання процентної політики комерційного банку по депозитах варто виходити, по-перше, із того, що в умовах сформованого напруженого становища зі збалансованістю Процентна політика комерційного банку - реферат грошових прибутків і витрат населення, а також наявності значних коштів у тіні необхідно підсилити стимулювання стабільного і тривалого зберігання заощаджень. По-друге, з огляду на зниження купівельної спроможності гривні і, відповідно, знецінення заощаджень населення в умовах інфляції, необхідна індексація коштів населення по внескам у банках. При цьому реальна процентна ставка Процентна політика комерційного банку - реферат по внесках включає власне процент, що забезпечує збільшення вартості вкладеної суми, і інфляційний процент, що забезпечує зберігання реальної вартості вкладень. По-третє, при удосконаленні процентної політики банку важливо брати до уваги зростання і диференціацію доходів населення. На сучасному етапі створюються передумови для активізації механізму соціального контролю і Процентна політика комерційного банку - реферат на цій основі попередження негативного впливу зростання інфляції на заощадження, особливо для пенсіонерів, молоді та інших малозабезпечених груп населення.

Все вищеназване дозволяє сформулювати принципи, на основі яких повинно здійснюватись оптимальне управління процентною політикою банку:

· Рівень процентних ставок по операціям комерційних банків повинен знаходитись у безпосередній залежності від стану попиту на Процентна політика комерційного банку - реферат кредитні ресурси. Усіляке зростання попиту повинно визначати ступінь підвищення процентних ставок як по активним, так і по пасивним операціям банку.

· Величина процентної ставки виновата бути пов’язана із строчками зберігання коштів на вкладах, а по кредитних операціях – із строком надання позики. Ціллю встановлення залежності процента від строків зберігання є Процентна політика комерційного банку - реферат подальше залучення коштів від населення на більш довгі строчки.

· Розмір процентних ставок повинен враховувати необхідність забезпечення рентабельності банківської діяльності, виключити (або обмежити) вірогідність роботи банку в умовах процентного ризику.

При формуванні ефективної процентної політики банку ці принципи слід враховувати в комплексі. Разом з тим, в сучасних умовах особливого значення набирає Процентна політика комерційного банку - реферат диференціація процента в залежності від строків зберігання коштів та їх розміру.

При побудові процентної політики банку важливо врахувати також індекс вартості життя. В нашій країні здійснюється індексація вкладів. У ряді закордонних країн застосовуються вклади, що пов’язані з індексом вартості життя. За такої форми зберігання повертаються володарю з перерахуванням Процентна політика комерційного банку - реферат, що здійснено з врахуванням підвищення індекса вартості життя за рік, що минув. Подібна практика мала місце й у нашій країні. У період проведення грошової реформи 1922-1924 р. головною задачею ощадних кас було страхування заробітної плати робітників і службовців від знецінення. В цих цілях був організований прийом внесків у Процентна політика комерційного банку - реферат "золотому вимірі", а їхня видача при обертанні вкладникам проводилась паперовими рублями за курсом золотого рубля, що був на денек виплати.

В даний час з'являються можливості коригувати на інфляційне знецінення (у зв'язку з різким падінням темпів інфляції, за свідченням офіційної статистики) усі внески, що позволить підтримати довіру населення до банківської системи Процентна політика комерційного банку - реферат і пом'якшити наслідки інфляції. У цьому випадку прибуток по внеску повинен складатися з двох елементів: перший - плата за надані населенням кошти, другий - свого роду компенсація або "захист" від інфляційного знецінення (інфляційний коефіцієнт). Доцільно також (з урахуванням необхідності зберігання від знецінення заощаджень малозабезпечених прошарків населення) надавати Процентна політика комерційного банку - реферат по окремим видам внесків, наприклад, пенсійному і дитячому, підвищені проценти (але цьому повинні сприяти держоргани).

Процентна політика при кредитуванні, поряд із керуванням ризиком, є одним із найважливіших елементів загальної політики банку. Цілі цієї політики повинні бути ясно і цілком викладені в письмовій формі, наприклад, із питань прибутків на активи, процентної маржі Процентна політика комерційного банку - реферат і т.д. У процесі визначення ціни кредиту особливе значення необхідно надавати аналізу таких чинників:

• ризики зовнішні і внутрішні для банку, у тому числі пов'язані із здійсненням визначеної банківської операції або клієнтом;

• агресивність банку ( чи переслідує банк цілі росту або зміцнення власних позицій на ринку)

• конкуренція ( по яких категоріях Процентна політика комерційного банку - реферат позичок банк вважає доцільним для для себя конкурувати з іншими банками й іншими соперниками при визначенні ціни на свої операції і послуги);

• категорія клієнта ( чи орієнтований банк на розвиток відношень із клієнтом; одержання прибутку від угоди; наявність цінової політики по позичках і рівень диференціації процентних ставок для постійних і Процентна політика комерційного банку - реферат потенційних клієнтів)

• прибутковість (більшість зарубіжних банків установлюють цільові рівні прибутковості, звичайно як рентабельність капіталу (RОЕ) і рентабельність активів (RОА). Причому зв'язок клієнта з банком розглядаються в комплексі, а не кожна конкретна послуга клієнту окремо, тому що кредитну маржу можна різко скоротити, якщо клієнт приносить банку Процентна політика комерційного банку - реферат значний прибуток, наприклад, у формі прибутків по валютних операціях, акредитивам, зобов'язанням і гарантіям. Для цих цілей і ведеться картотека кредитної інформації - надійна, ефективна система обліку відношень із кожним клієнтом);

· вартість ресурсів (кожен кредитний працівник банку повинен бути поінформований про вартість ресурсів для банку або базову ставку, що можна визначити як Процентна політика комерційного банку - реферат середньозважену ставку, виплачену по всіх джерелах коштів, включаючи вартість страхування депозитів, резервні вимоги в центрального банку, і вартість усіх непроцентных витрат, пов'язаних із мобілізацією коштів, наприклад, накладні, адміністративні витрати, маркетинг і інші. Визначення ціни засновано на цій базовій ставці, хоча для деяких позичок може бути використана гранична ставка Процентна політика комерційного банку - реферат;

· гнучкість ціни по кредитам і депозитам. На додаток до нових інструментів, банк повинен пропонувати клієнтам нові банківські продукти, що характеризувалися б розмаїтністю видів із погляду структури, термінів і визначення ціни (у межах установлених норм залучення коштів і принципи кредитної політики).


2 Аналіз процентної політики комерційного банку “Аваль”

2.1 Аналіз динаміки Процентна політика комерційного банку - реферат та структури процентних доходів та процентних витрат

Незалежно від того, якого підходу до управління активами та пасивами додержує банк, перед менеджментом неминуче постає важливе питання: чи мають величина та структура зобов'язань впливати на напрямки розміщення активів?

Традиційний підхід до розв'язання проблеми полягає в об'єднанні джерел фінансування. Згідно Процентна політика комерційного банку - реферат з таким способом управлінні структура зобов'язань не впливає на вибір напрямків розміщенні активів, усі кошти розглядаються як єдиний ресурсний потенціал банку без урахування особливостей різних видів зобов'язань. Завдання керівництва банку — визначити пріоритетні напрямки розміщення активів, що розглядаються як незалежна величина.

Перевагою способу об'єднання джерел фінансування є простота Процентна політика комерційного банку - реферат і доступність його удобного застосування, а головним недоліком —виникнення заморочек з ліквідністю. Ризик ліквідності зростає, якщо зв'язки між активами та зобов'язаннями не враховуються. Намагаю­чись вибрати найбільш прибуткові напрямки вкладення ресурсів, банк може видати довгострокові кредити, які фінансуватимуться за рахунок короткострокових депозитів. Така трансформація з вели­кою Процентна політика комерційного банку - реферат ймовірністю призводить до підвищення рівня ризику ліквідності.

Якщо менеджмент банку вирішить застрахуватися від підви­щення рівня ризику ліквідності і з цією метою розглядатиме високоліквідні активи як пріоритетний напрямок розміщення коштів, то йому доведеться відмовитися від одержання очень можливо­го прибутку для акціонерів банку.

Альтернативний підхід до управління структурою активів Процентна політика комерційного банку - реферат та зо­бов'язань банку базується на поділі джерел фінансування. Сутність способу полягає у встановленні відповідності між конкретними ви­дами таких джерел та напрямками використання ресурсного потен­ціалу. Частина ресурсів, яка сформована за рахунок мінливих дже­рел, таких як вклади до запитання, залишки на розрахункових рахунках клієнтів, одержані позики Процентна політика комерційного банку - реферат «овернайт», має вкладатися в короткострокові кредити та цінні папери. Кошти, одержані з відно­сно стабільних джерел, таких як строкові вклади, депозити, можуть бути спрямовані на видачу довгострокових кредитів і придбання об­лігацій.

Застосовуючи способ поділу джерел фінансування, менеджмент банку має ретельно стежити за розмірами сум та строчками Процентна політика комерційного банку - реферат різних видів зобов'язань і приводити у відповідність до их структуру ак­тивів. З огляду на потребу постійно балансувати між структурою пасивів та активів зазначений способ 100є вельми трудомістким, а отже, ускладнюється практичне його застосування. Іншим недолі­ком є можливе зменшення доходів банку, спричинене відмовою від прибуткового вкладення коштів Процентна політика комерційного банку - реферат, якщо не Існує відповідного джере­ла фінансування. Перевага розглядуваного способу полягає у зни­женні ризику незбалансованої ліквідності, оскільки потреба в лікві­дних засобах у будь-який час може бути передбачена.

Способ поділу джерел фінансування набув значного удобного поширення в період керування банками через пасиви. Установлення контролю над структурою та стабільністю зобов Процентна політика комерційного банку - реферат'язань дозволяє формувати депозитну базу згідно з потребами щодо проведення ак­тивних операцій. З розвитком фінансових ринків головна перевага способу поділу джерел, яка полягає в зниженні ризику ліквідності, втратила своє значення. Банки дістали можливість у будь-який час залучати ліквідні кошти на міжбанківському ринку.

Останніми десятиріччями в міжнародній банківській Процентна політика комерційного банку - реферат практиці застосовується інтегральний способ управління, який включає мето­ди об'єднання та поділу джерел фінансування і забезпечує більшу гнучкість при управлінні активами та зобов'язаннями банку.

Для аналізу процентної політики комерційного банку нами було вивчено ряд інструктивного матеріалу, а також баланс, фінансові звіти банку та окремі документи Процентна політика комерційного банку - реферат, що включають звітність кредитного комітету, депозитного та інших відділів, що займаються робочими активами та залученням ресурсної бази банку.

Для початку нами було розглянуто динаміку процентних доходів та процентних витрат комерційного банку (див. Таб. 1 Додатків). Так у 2000р. в порівнянні з 1998р. процентні доходи АППБ “Аваль” зросли 172 748 тис. грн., причому якщо Процентна політика комерційного банку - реферат в 1999р. в порівнянні з 1998р. доходи зменшились на 11 964тис. грн., то у звітному році в порівнянні з 1999р. вони зросли 184 712тис. грн., що свідчить про активну боту на ринку надання кредитів та інших активних операцій комерційним банком “Аваль”.

Якщо ж порівняти темпи росту процентних доходів по роках, то Процентна політика комерційного банку - реферат можна помітити, що в 1999р. процентні доходи 98% від того ж показника 1998р., тобто зменшились на 8%, в той час як у 2000р. вони склали 235% від рівня 1999р, та 216% від рівня 1998р., що більше на 135% та 116% відповідно. Отже ми можемо прослідити початкове зниження процентних доходів у 1999р, а потім Процентна політика комерційного банку - реферат різкий підйом у 2000р., найімовірніше це було викликано кризою 1998р, і лише у 1999р. банківська система потрошку почала оговтуватись та набирати могутності та перейти у 2000р. вже на “повному ходу”.

Також проаналізувавши в структурі процентних доходів зміни її складових можна відмітити схожу лінію, тобто у 1999р. в порівнянні з Процентна політика комерційного банку - реферат 1998р. майже всі складові мають від’ємне абсолютне відхилення (окрім гарантій отриманих – що лише підтверджує наші здогадки) – внаслідок спаду темпів економічного розвитку, і одночасно ми бачимо різкий підйом 2000р., який нівелює падіння попереднього року і до цього ж дає значний приріст в абсолютному виразі в порівнянні з 1998р.

То ж Процентна політика комерційного банку - реферат перейдемо до розгляду процентних витрат. Як видно з даних таблиці тенденції процентних доходів перекинулась на процентні витрати, що просто объяснюється, адже при зменшенні темпів кредитування потреба у ресурсах різко спадає, і навпаки при зростанні відбувається бум по залученню ресурсів (у нашому випадку – адже відбулося різке збільшення об’ємів Процентна політика комерційного банку - реферат кредитування та інших активних операцій). Так у 1999р. в порівнянні з 1998р. відбувається зменшення процентних витрат на 22 167 тис. грн. або на 33%. Цей же показник різко зростає у 2000р. на 101 153тис. грн., або на 229%, що дає абсолютний приріст у 78 986тис. грн. чи на 119%.

Між іншим темп приросту процентних доходів та процентних витрат Процентна політика комерційного банку - реферат 2000р. в порівнянні з 1998р. майже співпадає 116% до 119%, що ще раз підтверджує паралельний розвиток ресурсної бази та динаміки активних операцій комерційного банку.

Що ж стосується показника незапятнанного процентного доходу, то він постійно зростає, причому чітко прояснюється тенденція до збільшення темпів приросту. На основі лише цих даних не Процентна політика комерційного банку - реферат можна зробити висновок добре це чи погано для банку, адже потрібно врахувати ще ряд факторів, чим ми і займемося в наступному підрозділі.

Що стосується структури доходів та витрат АППБ “Аваль”, то на основі Таб. 2 (див. Додатки) можна зробити певні висновки.

Безперечно у будь-якому банку процентні доходи повинні переважати Процентна політика комерційного банку - реферат в загальному обсязі доходів, як це є й у “Авалі”, причому толика процентних доходів у 1999р. зменшилась в порівнянні з 1998р. на 14,4%, це сталося внаслідок падіння ділової активності на ринку кредитних ресурсів та переходу до інших джерел прибутку. 2000р. в свою чергу приніс деяке зростання долі процентних доходів, в зв’язку Процентна політика комерційного банку - реферат з загальним ростом всіх доходів та зокрема певної активізації ринку кредитних операцій.

Аналізуючи структуру витрат хотілося б відмітити не досить вдалий менеджмент з цього боку у банку, оскільки толика процентних витрат, які як правило приносять основну частину процентних доходів банку, майже вдвічі менша долі процентних доходів і складає за Процентна політика комерційного банку - реферат 2000р, 1999р. та 1998р. відповідно 34,0%, 28,0% та 45,8%. Однак той факт, що АППБ “Аваль” є багатофілійна установа, тому несе додаткові видатки (постійні) у порівнянні з локальними банками, дещо підвищує ефективність роботи менеджерів комерційного банку, також хотілося б відзначити досить слабкий показник відношення абсолютних доходів до абсолютних витрат – за виключенням 1999р. він Процентна політика комерційного банку - реферат дуже близький до 1.

2.2 Розрахунок окремих показників діяльності банку

Згідно із сучасною економічною теорією та практикою максимізація ринкової вартості кожної фірми розглядається як пріоритетне завдання фінансового менеджменту. Водночас найвиразнішим показником роботи Компанії чи фірми є ринкова ціна її акцій. Адже саме цей показник відбиває ринкову оцінку діяльності будь-якої юридичної Процентна політика комерційного банку - реферат особи. Якщо вартість акцій не підвищується до очікуваного рівня, то акціонери можуть зажадати позбавитися від их, що неминуче призведе до фінансових ускладнень і нега­тивних наслідків.

Усе щойно сказане стосується й банків. Переважна більшість банків є акціонерними, і власники їх зацікавлені в зростанні вартості акціонерного капіталу і відповідного доходу. Головний Процентна політика комерційного банку - реферат принцип банківського менеджменту полягає ось у чому: максимізація вартості акціонерного капіталу банку розглядається як ключове завдання І пріоритетний напрямок діяльності менеджерів.

Вартість акціонерного капіталу банку залежить від двох основних чинників — незапятнанного прибутку та рівня ризику банківських операцій. Вартість акцій банку зростатиме, якщо очікується підвищення дивідендних виплат Процентна політика комерційного банку - реферат в майбутньому або знижується рівень ризику, який бере на для себя банк. Менеджери можуть працювати як над збільшенням Майбутніх доходів банку, так І над зниженням ризиковості операцій чи спрямовувати зусилля на виконання обох завдань одночасно для того, аби підняти вартість акцій банку.

Якщо для компаній ринкова вартість акцій є Процентна політика комерційного банку - реферат найкращим показником їх діяльності, то для банків такий способ оцінювання іноді не досить точний та надійний. Це объяснюється недостатнім рівнем активності проведення опе­рацій з банківськими акціями як на міжнародних, так і на національних ринках. Тому для оцінювання рівня прибутковості банку поряд з ринковою вартістю акцій застосовуються відносні показники прибутковості. Найважливішими Процентна політика комерційного банку - реферат з их є прибутковість капіталу (RОЕ) та прибутковість активів (ROА). Прибутковість активів визначається відношенням незапятнанного прибутку після оподаткування ЧП до середньої вартості активів А:

ROA = ЧП / А (2.1)

Прибутковість активів у % деяких українських банків порівняно із середнім значенням для банків США характеризується так:

Банки С Ш А.........................................................................1,14

"Металург Процентна політика комерційного банку - реферат", м. Запоріжжя ................................................24,65

АЖІО, м.Київ....................................................................19,52

"Укрнафтогазбанк", м. Київ .............................................16,66

ПУМБ, м. Донецьк ............................................................13,31

ЗУКБ, м. Львів ...................................................................10,71

АВАЛЬ, м. Київ ...................................................................5,15

Прибутковість капіталу — це відношення незапятнанного прибутку після оподаткування до капіталу К банку:

ROA = ЧП / К (2.2)

Для українських банків показник прибутковості капіталу може визначатись як щодо статутного фонду (Прибуток / Статутний фонд * 100) , так і щодо власних Процентна політика комерційного банку - реферат коштів банку (Прибуток / Власні кошти * 100). Прибутковість капіталу у % відповідно щодо власних коштів та щодо статутного фонду (значення в дужках) деяких українських банків порівняно із середнім значенням для банків США характеризується так:

Банки США ........................................................ 14—18

"Укрсоцбанк", м. Київ ........................................ 41,5 (981,01)

"Ощадбанк", м. Київ ........................................... 26,9 (755,23)

ПУМБ, М.Донецьк .............................................. 53,3 (657,71)

"Приватбанк", м. Дніпропетровськ .................... 55,5 (378,88)

АВАЛЬ, м Процентна політика комерційного банку - реферат. Київ .................................................... 35,6 (121,16)

Для аналізу ефективності роботи банку застосовують також показники чистої відсоткової маржі та незапятнанного спреду (спред прибутку).

Чиста відсоткова маржа ЧВМ визначається як відношення різниці між доходами від відсотків ВД і витратами за відсотками ВВ до активів А банку, %:

ЧВМ = (ВД - ВВ) / А * 100. (2.3)

(Розрахунок ЧВМ для АППБ “Аваль” у Таб Процентна політика комерційного банку - реферат. 3,4,5 див. Додатки).

Чиста відсоткова маржа може обчислюватися щодо працюючих або за­гальних активів. У деяких країнах органи регулювання банківської діяльності вважають за доцільне знаменником цього показника брати активи, які приносять доход. Такий підхід базується на тому, що чистий відсотковий прибуток потрібно порівнювати лише з тією частиною активів, Яка генерує сукупні Процентна політика комерційного банку - реферат доходи банку. Згідно з інструкцією Національного Банку України (НБУ) від ЗО грудня 1996 року № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" чиста відсоткова маржа обчис­люється щодо загальних активів банку. Пропонований способ обчислення має на меті оптимізувати співвідношення працюючих та непрацюючих ак­тивів банку, оскільки активи, за якими не отримується Процентна політика комерційного банку - реферат доход, значно знижують показник чистої відсоткової маржі.

Чистий спред ЧС є традиційним показником прибутковості банку і визначається як різниця між середньозваженими відсотками за активами та за пасивами банку, %:

ЧС = ВД / ВА * 100 - ВВ / ВП * 100, (2.4)

де ВА — активи, які приносять відсотковий доход;

ВП — пасиви, за якими виплачуються відсотки.

(Розрахунок Процентна політика комерційного банку - реферат ЧС для АППБ “Аваль” у Таб. 3,4,5 див. Додатки).

Одним з головних напрямків роботи менеджменту банку є зростання розглянутих показників прибутковості. Іншим не менш важливим напрям­ком діяльності є зниження ризику банківських операцій.

Загалом ризик визначається ймовірністю того, що якась подія не відбудеться. Наприклад, якщо ймовірність повернення грошей, вкладених у Процентна політика комерційного банку - реферат банк, становить 0,98, то ризик неповернення — 0,02, або 2%. Величина ризику оцінюється за допомогою способів статистики, теорії ймовірностей, експертних оцінок та удобного досвіду.

Ризики притаманні будь-якій діяльності, але банківська справа характеризується вищими рівнями ризиків порівняно з іншими видами бізнесу. У процесі управління банківськими ризиками слід керуватися такими правилами:

• банкіри, оскільки вони працюють не Процентна політика комерційного банку - реферат з власними, а з чужими грошима, знають намагатися уникнути ризиків навіть більше, ніж інші підприємці;

• ризики, на які наражаються банки, безпосередньо пов'язані з ризиком Їхніх клієнтів;

• рівень ризику постійно змінюється під впливом динамічного оточення;

• усі види ризиків взаємопов'язані.

Ризиками можна і потрібно свідомо управляти. Мета процесу управління Процентна політика комерційного банку - реферат полягає в обмеженні чи мінімізації рівня ризику. Процес управління ризиками складається з трьох основних етапів:

1) усвідомлення ризику, визначення обстоятельств його виникнення та ризикових сфер;

2) обчислення величини ризику за допомогою кількісних способів;

3) мінімізація ризиків використанням відповідних способів управління.

Вибір способу управління залежить від особливостей та обстоятельств виник­нення Процентна політика комерційного банку - реферат кожного виду ризику.

Для банківської діяльності найбільш значними видами ризиків є кредитний, валютний та інвестиційний, ризик зміни відсоткових ставок на ринку, ризик незбалансованої ліквідності і т. ін. Банки можуть І повинні свідомо брати на для себя певні ризики, оскільки повністю уникнути всіх ри­зиків неможливо. Але рівень ризику Процентна політика комерційного банку - реферат, на який наражається банк, потрібно тримати під постійним контролем. Питання про прийнятний або допусти­мий рівень ризику має вирішуватися керівництвом банку згідно з прийня­тою внутрішньою політикою та стратегією.

Сфера управління банківськими ризиками не є автономною, тому рішення стосовно допустимих рівнів ризиків необхідно приймати у взаємозв'язку з іншими Процентна політика комерційного банку - реферат напрямками діяльності менеджменту, і зокрема — з управлінням прибутковістю банку. Як відомо, між рівнем ризику і рівнем прибутку існує пряма залежність. Вищий рівень ризику надає потенційні можливості отримання підвищеного прибутку, але не виключає можливості втрат. Мінімізація рівня ризику дає змогу отримати невисокий, але стабільний прибуток.

Отже, балансування між прибутковістю та Процентна політика комерційного банку - реферат ризиком, пошук рационального їх співвідношення розглядається як одне з важливих і складних завдань, що постають перед менеджментом кожного банку.

Узагальнюючи підходи до вирішення проблеми ризик-прибуток, можна вирізнити дві основні моделі управління банком. Перша модель максимізує прибуток П при обмеженні рівня ризику Р установленням очень допустимого його значення Р'. При Процентна політика комерційного банку - реферат цьому використовуються незбалансовані підходи до управління активами і зобов'язаннями банку, стратегії нехеджування ризиків.

У другій моделі управління цільовою функцією є мінімізація ризику, а обмеженням — вимога утримання показників прибутковості на певному рівні, не нижчому за заданий П'. Така модель використовується, якщо рівень незапятнанного прибутку, що його отримує банк, влаштовує керівництво і Процентна політика комерційного банку - реферат основною метою є стабілізація итогів. Це досягається за допомогою збалансованих способів управління активами і зобов'язаннями та стратегій хеджування ризиків.

3 Вдосконалення процентної політики комерційного банку

3.1 Загальні положення

Розвиток та вдосконалення діяльності фінансових ринків, перетворення їх на світові ринки, інтенсивне впровадження сучас­них засобів зв'язку та інформаційних систем Процентна політика комерційного банку - реферат спричинилися до того, що мінливість і непередбачуваність стали основними характеристи­ками відсоткових ставок. Якщо ризик ліквідності зменшується за­вдяки можливостям, які надає розвинений фінансовий ринок, то ри­зик зміни відсоткових ставок на цьому ринку, навпаки, значно зростає. За разумов, если відсоткові ставки можуть змінюватися що­хвилини, ризик відсоткових ставок став головним Процентна політика комерційного банку - реферат банківським ризиком. Серед усіх видів ризиків, з якими стикаються банки, не знайдеться такового, аналізу і контролю якого приділялося б стільки уваги в міжнародній банківській практиці останніх років, як ризику зміни відсоткових ставок.

Критичний рівень ризику зміни відсоткових ставок визначається ймовірністю того, що середня ставка за залученими коштами Процентна політика комерційного банку - реферат банку протягом періоду своєї дії може перевищити середню відсоткова ставку за активами, що призведе до збитків банку.

Закономірно постає запитання: чи можна повністю уникнути відсоткового ризику? Теоретично — так, якщо активи повністю збалансовані з пасивами як за строчками, так і за розміром. Проте на практиці досягти такої відповідності майже неможливо. Отже, банки Процентна політика комерційного банку - реферат постійно наражаються на відсотковий ризик. Через це потрібно весь час контролювати рівень допустимого ризику та свідомо керувати цим процесом. Управління відсотковим ризиком може здійснюватись за допомогою способів структурного балансування, геп-менеджменту, дюрації (натуральне хеджування) та проведення операцій з деривативами (штучне хеджування).

Структурне балансування портфелів активів і зобов Процентна політика комерційного банку - реферат'язань — один із способів, з допомогою якого банк фіксує спред і нейтралізує ризик зміни відсоткової ставки. При цьому припускається, що і відсоткові ставки як за активними, так і за пасивними операціями змінюються однаково та в одному напрямі. Це припущення пов'язане з концепцією «паралельного зсуву» кривої подыхалідності. Основни­ми Процентна політика комерційного банку - реферат параметрами управління відсотковим ризиком за допомогою ба­лансування структури активів і зобов'язань є строчки та суми.

Розглянемо вплив строків на показники прибутковості та відсот­ковий ризик банку, если елімінується вплив такового параметра, як сума активів і зобов'язань у грошовому вираженні. Сутність прийо­му полягає у встановленні співвідношень між Процентна політика комерційного банку - реферат строчками залучення та розміщення однакових за розміром коштів.

Збалансована за строчками стратегія передбачає встановлення повної відповідності між термінами залучення та розміщення кош­тів. Така стратегія не максимізує, а стабілізує прибуток, мінімізую­чи відсотковий ризик. Застосовується при другій моделі управління банком.

Незбалансована за строчками стратегія є альтернативним під­ходом, що надає Процентна політика комерційного банку - реферат потенційні можливості одержання підвищених прибутків за рахунок зміни відсоткових ставок. Використання за­значеної стратегії базується на прогнозі зміни швидкості, напряму та величини відсоткових ставок на ринку. Згідно з незбалансованою стратегією управління строчки залучення коштів мають бути корот­шими за строчки їх розміщення, якщо прогноз свідчить про майбутнє Процентна політика комерційного банку - реферат зниження відсоткових ставок, і навпаки: строчки виконання зо­бов'язань банку мають перевищувати строчки за активами, якщо прогнозується зростання ставок. Такий підхід дозволяє максимізувати прибуток, але супроводжується підвищеним ризиком, пов'я­заним із невизначеністю зміни відсоткових ставок. Якщо прогноз стосовно відсоткових ставок не виправдається, то можливі збитки.

На вибір Процентна політика комерційного банку - реферат стратегії впливає багато чинників, таких як тип моделі управління банком, надійність прогнозу зміни ринкових ставок, конкретна ситуація на ринку, можливості банку щодо залучення та розміщення коштів, схильність до ризику тощо.

3.2 Застосування ГЕП - менеджменту

У процесі управління активами та зобов'язаннями з ме­тою встановлення контролю над рівнем ризику відсоткової Процентна політика комерційного банку - реферат ставки всі активи і пасиви банку поділяють на дві групи — чутливі до змін відсоткової ставки та нечутливі до таких змін. Для визначення чут­ливості весь часовий горизонт, протягом якого банк застосовує зба­лансований підхід до управління активами та зобов'язаннями, поді­ляють на ряд періодів. Тривалість таких часових інтервалів вибирається Процентна політика комерційного банку - реферат довільно, наприклад згідно з прогнозованими момен­тами зміни відсоткових ставок на ринку (здебільшого 90 днів). Структура балансу вважається фіксованою в межах кожного інтер­валу, що дозволяє керувати співвідношеннями обсягів різних видів активів і зобов'язань, елімінуючи вплив такового параметра, як час.

Актив чи пасив є чутливим до змін відсоткової ставки, якщо Процентна політика комерційного банку - реферат має такі свойства:

• дата перегляду плаваючої відсоткової ставки міститься в зафік­сованому інтервалі часу;

• строк погашення настає в цьому інтервалі;

• термін проміжної або часткової виплати основної суми місти­ться в розглядуваному інтервалі;

• зміна базової ставки (наприклад, облікової ставки НБУ), по­кладеної в базу ціноутворення активу чи зобов'язання Процентна політика комерційного банку - реферат, можлива або очікується протягом цього самого часового інтервалу І не конт­ролюється банком.

До нечутливих активів та зобов'язань відносять такі, доходи та видатки за якими протягом аналізованого періоду не залежать від зміни відсоткових ставок на ринку.

Геп (GАР — розрив, дисбаланс) визначається як різниця між ве­личиною чутливих активів ЧА у Процентна політика комерційного банку - реферат грошовому вираженні та величи­ною чутливих зобов'язань ЧЗ у грошовому вираженні:

GАР=ЧА-ЧЗ (3.1)

Геп може бути додатним, якщо активи, чутливі до змін ставки, перевищують чутливі зобов'язання (ЧА > ЧЗ), або від'ємним, якщо чутливі зобов'язання перевищують чутливі активи (ЧА < ЧЗ). Зба­лансована позиція, если чутливі активи Процентна політика комерційного банку - реферат та зобов'язання рівні між собою, означає нульовий геп. При нульовому гепі маржа банку буде стабільною, незалежною від коливань відсоткових ставок, відсотко­вий ризик — мінімальним, проте одержати підвищений прибуток внаслідок сприятливої зміни відсоткових ставок 100є неможливим. І додатний і від'ємний геп дають потенційну можливість отримати більшу Процентна політика комерційного банку - реферат маржу, ніж у разі нульового гепу.

Головна ідея способу управління гепом полягає в тому, що розмір та вид (додатний або від'ємний) гепу мають відповідати прогнозам зміни відсоткових ставок згідно з таким правилом:

• якщо геп додатний, то зі зростанням відсоткових ставок маржа зростатиме і, навпаки, у разі їх зниження маржа Процентна політика комерційного банку - реферат зменшуватиметься;

• якщо геп від'ємний, то зі зростанням відсоткових ставок мар­жа зменшуватиметься, а з їх зниженням — збільшуватиметься.

Це означає, що не так вже й важливо, в якому напрямі змінюю­ться ставки. Головне — щоб геп відповідав тому напряму руху ста­вок, який принесе підвищений прибуток.

Проте потенційна Процентна політика комерційного банку - реферат можливість одержання додаткового прибутку супроводжується підвищеним рівнем відсоткового ризику. Якщо прогноз зміни ставок виявиться неправильним або не справдиться, то це може призвести до зниження маржі і навіть до збитків. За на­явності гепу ймовірність фінансових втрат така сама, як і ймовір­ність одержати додаткові прибутки.

Геп — це міра відсоткового ризику, на який Процентна політика комерційного банку - реферат наражається банк протягом зафіксованого часового інтервалу. Незалежно від того, до­датний чи від'ємний геп має банк, чим більший розмір (абсолютна величина) гепу, тим вищий рівень відсоткового ризику приймає на для себя банк і тим більше змінюється маржа. Збільшення чи зменшення маржі залежить від знака гепу («плюс» чи Процентна політика комерційного банку - реферат «мінус»), а також від то­го, зростатимуть чи спадатимуть відсоткові ставки на ринку.

Темпи зниження показників прибутковості залежать як від вели­чини зміни відсоткових ставок, так і від розміру гепу. Якщо прогно­зується зниження ставок, то менеджментові банку необхідно зміни­ти структуру балансу І перейти від додатного гепу Процентна політика комерційного банку - реферат до нульового, завдяки чому вдасться звести до мінімуму відсотковий ризик. Пере­хід від нульового до від'ємного гепу в разі зниження ставок забез­печить підвищення рівня прибутковості, але супроводжуватиметься підвищеним ризиком.

Головне завдання менеджменту банку під час управління гепом — досягти відповідності між видом гепу та прогнозом зміни напряму Процентна політика комерційного банку - реферат, швидкості й рівня відсоткових ставок. Отже, необхідною умовою використання зазначеного підходу до управління банком є наявність надійного прогнозу (або можливість одержати такий прогноз) та пе­редбачуваність економічної ситуації. Якщо спрогнозувати зміну відсоткових ставок неможливо, наприклад через нестабільність еко­номічної ситуації, менеджментові банку безпечніше застосувати стратегію нульового гепу, значно знизивши Процентна політика комерційного банку - реферат завдяки цьому відсотко­вий ризик.

Показники гепу просто розрахувати, якщо відомі свойства сгустку грошових коштів кожного фінансового інструмента, викори­стовуваного при формуванні активів та зобов'язань банку. Геп до­зволяв контролювати розмір відсоткового ризику протягом розгля­дуваного проміжку часу, а також оцінювати можливі зміни маржі банку.

3.3 Способ кумулятивного ГЕПу

Розрахунок Процентна політика комерційного банку - реферат кумулятивного гепу дає змогу не лише аналізувати співвідношення чутливих активів і зобов'язань у певний момент ча­су (статичний аналіз), а й водночас враховувати часовий компонент (динамічний аналіз). Для цього в кожному з інтервалів, на які поді­лено досліджуваний період (часовий горизонт), зіставляються чут­ливі активи та зобов'язання й обчислюється Процентна політика комерційного банку - реферат розмір гепу. Алгебраїч­на сума (з урахуванням знака) гепів у кожному з періодів являє собою кумулятивний (нагромаджений) геп. Отже, кумулятивний геп — це різниця між загальним обсягом чутливих активів і зобов'язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені.

Кумулятивний геп — інтегральний показник, що відбиває сту­пінь Процентна політика комерційного банку - реферат ризику відсоткових ставок, на який наражається банк протягом розглянутого часового горизонту. Банк може управляти цим ризи­ком, установлюючи ліміт гепу як очень допустимий його розмір та приводячи структуру чутливих активів і зобов'язань у від­повідність з установленим лімітом. При оцінюванні ризику відсот­кових ставок обчислюється коефіцієнт гепу як відношення Процентна політика комерційного банку - реферат чутливих активів до чутливих зобов'язань:

h = ЧА : ЧЗ. (3.2)

Якщо коефіцієнт гепу більший за одиницю, то це означає, що геп додатний, якщо менший — то геп від'ємний. Якщо коефіцієнт дорвейівнює одиниці, то геп нульовий.

Але ні абсолютна величина кумулятивного гепу, ні коефіцієнт гепу не дають уявлення про те Процентна політика комерційного банку - реферат, яка частина активів чи пасивів банку залежить від зміни відсоткової ставки. Тому наступним кроком у за­стосуванні способу є обчислення індексу відсоткового ризику.

Індекс відсоткового ризику ІВР дорвейівнює відношенню кумуля­тивного гепу kGAP в кожному з періодів до розміру працюючих ак­тивів ПА і виражається у відсотках:

ІВР=kGAP / ПА * 100. (3.3)

Індекс відсоткового Процентна політика комерційного банку - реферат ризику показує, яка частина активів (якщо геп додатний) чи пасивів (якщо геп від'ємний) наражається на ризик зміни відсоткової ставки і може змінити свою вартість, а отже, вплинути на загальний прибуток банку. Установлюючи ліміт індек­су відсоткового ризику, банк обмежує рівень ризику відсоткової ставки, який він Процентна політика комерційного банку - реферат вважає за доцільне на для себя взяти.

Інший напрямок використання способу кумулятивного гепу поля­гає в тому, щоб наближено обчислити, як очікувані коливання від­соткових ставок вплинуть на рівень маржі банку. Абсолютна ве­личина зміни маржі (прибутку) визначається базовим спів­відношенням:

¶ П » ¶r * kGAP (3.4)

Здебільшого при розрахунках зміни рівнів Процентна політика комерційного банку - реферат відсоткових ставок подаються в базисних пт. Узявши до уваги при обчисленнях символ «+» чи «-» показників ¶r та kGAP, можна визначити напрям зміни прибутку. Додатне значення ¶r вкаже на збільшення прибу­тку і буде результатом підвищення ставок при додатному гепІ або зниження ставок при від'ємному гепі. Від'ємне значення ¶г озна­чатиме зниження Процентна політика комерційного банку - реферат процентного прибутку банку, зумовлене підви­щенням ставок при від'ємному гепі або їх зниженням при додатному гепі.

Висновки

Опрацювавши матеріали курсової роботи і отримавши поглиблені знання з даної теми ми можемо зробити певні висновки. Так запропонована нами методика геп-менеджменту виновата вдосконалити боту менеджерів АППБ “Аваль”. На жалко кожна методика Процентна політика комерційного банку - реферат має свої недоліки. Зокрема є неувязка удобного впровадження методики, що викликано особливостями нашої економіки та безпосередньо відмінностями АППБ “Аваль”.

Головна ідея геп-менеджменту полягає в тому, що розмір та вид гепу мають відповідати прогнозам зміни відсоткових ставок і робо­чому циклу, а також загальним принципам розвитку Процентна політика комерційного банку - реферат економіки. Як відомо, в економічному циклі вирізняють чотири основні стадії роз­витку: зростання (підйом); пік; зниження ділової активності (спад); найнижча точка циклу.

На ранніх стадіях економічного зростання геп має бути додатним, оскільки очікується підвищення ставок. Отдалі розмір гепу зменшують, подовжуючи строчки проведен­ня активних операцій і скорочуючи строчки виплат Процентна політика комерційного банку - реферат за пасивами. У стадії піку слід перейти до від'ємного гепу, що дасть змогу зафіксу­вати ставки за активами на рівні піку, а скорочення строків за паси­вами позволить зменшити відсоткові витрати. На ранніх стадіях спаду, если очікується зниження відсоткових ставок, геп має бути від'ємним. На подальших стадіях спаду потрібно Процентна політика комерційного банку - реферат поступово перейти до додатного гепу, скоротивши строчки надходжень за активами І подовживши строчки виплат за пасивами. Додатний геп зберігається і в разі досягнення найнижчої точки циклу, если ставки за пасивами фіксуються на найнижчому рівні і скорочується тривалість прове­дення активних операцій, завдяки чому згодом можна буде реінвестувати активи під вищу Процентна політика комерційного банку - реферат ставку.

Зауважимо, що прогнози не справджуються негайно:

зміни ставок досягаються не відразу. Якщо напрямок ру­ху відсоткових ставок може бути передбачений правиль­но, то час зміни та розміри спрогнозувати важко. Засто­сування стратегії гепу по­требує достатньої тривалос­ті відсоткових циклів, аби вистачило часу скористати­ся перевагами Процентна політика комерційного банку - реферат.

Реальне життя не дає банкам необмеженої гнуч­кості у виборі джерел фі­нансування та напрямків кредитування. Фінансові ринки ще далекі від досконалості, а позичальники дедалі частіше складають прогнози, які збігаються з банківськими. Досвід показує, що концепція циклу відсоткових ставок набагато простіша в теорії, але не завжди підтверджується дійсними Процентна політика комерційного банку - реферат коливаннями ставок протягом ділового циклу, тривалість якого, до того ж, важко виміряти. Той факт, що рух відсоткових ставок та ринку облігацій важко спрогнозувати, переконливо довела практика, але все ж таки ці зміни виявились більш передбачуваними, ніж коливання ринку акцій.

Отже, геп-менеджмент на практиці має ряд істотних недоліків. Розглянемо їх Процентна політика комерційного банку - реферат докладніше.

1. Навіть нульовий геп не гарантує повного захисту від ризику, оскільки ставки за активами та зобов'язаннями можуть змінюватись по-різному. У періоди економічного підйому ставки за активам зростають швидше, ніж ставки запозичення. Під час спаду зниження ставок за зобов'язаннями випереджає відповідні зміни у ставках за активами. У Процентна політика комерційного банку - реферат цілому ставки за активами мають тенденцію змінюватися швидше, ніж ставки за зобов'язаннями, а між моментами зміни ставок існує розрив у часі (лаг).

2. Методи управління гепом потребують наявності четкого та надійного прогнозу мінливості відсоткових ставок, який є необхід­ною умовою ефективного застосування розглядуваного підходу. Во­дночас полностью точний прогноз Процентна політика комерційного банку - реферат зміни всіх параметрів ставки — напряму, швидкості та розміру — отримати неможливо. Дві основні свойства відсоткових ставок — мінливість і непередбачуваність — значно ускладнюють використання стратегії гепу у процесі управління банком.

3. Ефективність управління кумулятивним гепом значною мірою залежить від правильності вибору часових інтервалів. Нелегко ви­значити момент, если конкретні види активів та Процентна політика комерційного банку - реферат зобов'язань мають бути переоцінені. Крім того, вибір планових періодів, протягом яких проводиться балансування активів і пасивів, чутливих до змін став­ки, досить суб'єктивний, що може призвести до несприятливих на­слідків, если окремі статті балансу потрапляють у проміжки між періодами переоцінювання.

4. Перехід від додатного гепу до від'ємного, і навпаки Процентна політика комерційного банку - реферат, потре­бує певного часу. Проте банки не завжди мають у своєму розпоряд­женні фінансові Інструменти та механізми, які б позволили зроби­ти це швидко. Отже, ефективність застосування геп-менеджменту знижується.

Перелічені недоліки значно ускладнюють процес управління ге­пом і збільшують ризик фінансових втрат, тому більшість банківсь­ких менеджерів у процесі Процентна політика комерційного банку - реферат управління відсотковим ризиком застосо­вують методи штучного хеджування — проводять операції з похідними фінансовими інструментами.


Перечень використаної літератури

1. Про банки та банківську діяльність: Закон України згідно постанови ВР №325/2000 – ВР від 07.12.2000р.

2. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України. Постанова НБУ №418 від 20.08.99р.

3. Інструкція з бухгалтерського обліку Процентна політика комерційного банку - реферат операцій з цінними паперами установ комерційних банків України. Правління НБУ №466 від 30.12.97р.

4. Про кредитування. Положення Національного банку України №246 від 28.09.95р.

5. Про затвердження Положення про механізми рефінансування комерційних банків України. Постанова Правління НБУ №484 від 15.12.2000р. Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 121 ( z0121-01 ) від 22.03.2001

6. Про затвердження "Правил організації Процентна політика комерційного банку - реферат фінансової та статистичної звітності банків України". Постанова Правління НБУ від 12.12.97р.

7. Інструкція Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Постанова Правління від 14 квітня 1998р. №141

8. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України. Постанова Правління НБУ №114 від 2003.1998р.

9. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів та витрат банків Процентна політика комерційного банку - реферат. Постанова Правління НБУ №316 від 35.09.1997р.

10. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Постанова Правління НБУ №122 від 27.03.1998р.

11. Ачкасов А. И. Типы денежных операций и другие виды сделок на международном валютном рынке.- М.:Консалтбанкир,1994.

12. Банковские учреждения в развивающихся странах./ Под ред Процентна політика комерційного банку - реферат. Крис Дж. Барлтроп и Дианы МакНоттон. Том 1, 2. Глобальный банк Вашингтон, 1994.

13. Банковское дело./ Под ред. Лаврушина. – М., 1992.

14. Банковское дело: стратегическое управление.-М.: АО “Консалтбанкир”,1998.

15. Банківські операції/ Під ред. Мороза. –К.:КНЕУ, 2000.

16. Вступ до банківської справи / Під ред. Савлука. – К.: Лібра,1998.

17. Базы банковского дела / Под ред. Мороза – К.,1994.

18. Денежные Процентна політика комерційного банку - реферат фьючерсы / Под ред. Кузнецова – М.:МГУ,1993.

19. Кредитование / Пер. с англ. – К., 1994

20. Интернациональная торговля: денежные операции, страхование и другие услуги / пер. с англ. – К.,1994

21. Буренин А.Н. Рынки производных денежных инструментов. – М.: Инфра-М,1996.

22. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. – Мировой банк реконструкции и развития., 1993.

23. Вітлінський В.В. Наконечний Процентна політика комерційного банку - реферат С.І. Ризик у менеджменті. – К.: ТОВ “Борисфен-М”, 1996

24. Де Ковни Ш. Стратегии хеджирования. – М.: Инфра-М, 1996.

25. Жезлов А.И. Кредитная политика коммерческого банка. – М.,1998.

26. Примостка Л.О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. – К.:КНЕУ, 1998.

27. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку.- К.:КНЕУ,1999.

28. Роуз Питер. Банковский менеджмент. – М.: Дело Лтд, 1995.

29. Синки Процентна політика комерційного банку - реферат Дж. Управление деньгами в коммерческих банках. – М.,1994.

30. Тимофеев Л.А. Денежные фьючерсы. – М.:МГУ,1997


procesi-vzamod-zvukv-mzh-soboyu-slovniki-ukransko-movi-uchebnoe-posobie.html
process-avtomatizacii-cenoobrazovaniya.html
process-dalnejshego-sovershenstvovaniya-tamozhennogo-zakonodatelstva-nevozmozhen-bez-aktivnogo-uchastiya-biznes-soobshestva-tamozhennogo-soyuza.html